SPRZEDAJESZ DOMENY?
posiadasz domeny i szukasz kupców?

Pokaż nam swoje domeny. Pomożemy znaleźć kupców. więcej informacji

PROWADZISZ BIZNES?
potrzebujesz domeny?

Zapisz się do naszego newslettera dla Kupców domen

* wymagamy podania prawdziwego imienia i nazwiska, ponieważ traktujemy ten biznes i naszych Klientów poważnie

Regulamin

Regulamin serwisu brokerdomen.pl   

Serwis brokerdomen.pl, (zwany dalej serwisem) jest udostępniany przez firmę DD sp. z .o.o, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 31/35, wpisaną do rejestrów przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000344684, NIP PL5272618389 (zwaną dalej właścicielem). Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady korzystania z serwisu brokerdomen.pl.

Par.1  Dokładność prezentowanych informacji

Właściciel dokłada wszelkich starań, aby informacje  prezentowane w serwisie były dokładne i aktualne,  jednak ze względu na ograniczenia środków technicznych nie jest możliwe osiągnięcie stuprocentowej dokładności wszystkich prezentowanych informacji na stronach internetowych brokerdomen.pl. W związku z tym ograniczeniem, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z danych publikowanych w serwisie.

W celu zapobieżenia nieporozumieniom dane prezentowane w serwisie są aktualne od momentu ich sprawdzenia i potwierdzenia drogą mailową.

Par.2  Automatyczny dostęp do serwisu

Wszystkie programy, skrypty, roboty i inne środki techniczne służące do automatycznego wyświetlania i/lub pobierania dużej ilości stron serwisu mogą być wykorzystywane tylko wtedy, gdy respektują zasady dostępu takich programów i zostaną zaakceptowane przez Właściciela.

Par.3 Zasady składania ofert kupna domen

Użytkownik, wybierając domenę prezentowaną w serwisie, składa ofertę cenową za pomocą formularza publikowanego na stronie www  w którym  umieszcza swoje prawdziwe dane oraz cenę jaką gotowy jest zapłacić za wybraną domenę. Oferta nabiera mocy prawnej w momencie uzyskania odpowiedzi z kontrofertą lub akceptacją oferowanej ceny przez brokerdomen.pl

Par.4  Zasady sprzedaży domen

Jeżeli strony, w trakcie negocjacji,  uzyskają porozumienie cenowe, użytkownik ma do wyboru następujące formy przekazania zapłaty za domenę  i  przekazania domeny

a/  poprzez escrow domen

lub

b/ tradycyjną formę sprzedaży

1/ Właściciel wystawi Kupującemu fakturę VAT proforma, 

2/ Kupujący zleca przelew na konto bankowe brokerdomen.pl

3/ po otrzymaniu przelewu, Właściciel przekajezuje Kupującemu  cesję oraz kody authinfo domeny.

4/ Kupujące transferuje domenę do wybranego przez siebie Rejestratora.

Par.5 Broker domen dla inwestorów sprzedających domeny

Osoby fizyczne lub podmioty posiadające osobowość prawną, chcące skorzystać z usługi brokerdomen.pl w celu sprzedaży własnych domen,  powinny skorzystać z formularza zgłoszeniowego. Właściciel ma prawo odmówić przyjęcia domen do sprzedaży bez podania przyczyn.

Par.6  Polityka Prywatności

Właściciel serwisu przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu na następujących zasadach:

A/ Cel i zakres przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników  przechowywane są w celu umożliwienia Serwisowi przetwarzania płatności od/do  użytkowników, oraz generowania faktur za usługi.

Użytkownik akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, oraz otrzymywanie za pomocą poczty email informacji związanych z korzystaniem  z serwisu oraz informacji o usługach  powiązanych  z działalnością serwisu.

B/ Udostępnianie danych osobom trzecim

Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom  trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których takie udostępnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawne, lub też właściciel otrzyma prawomocne orzeczenie sądu wzywające do takiego udostępnienia. W takiej sytuacji dane osobowe zostaną udostępnione jedynie w takim zakresie i takim podmiotom, jakim wymagają odpowiednie regulacje prawne.

C/ Usunięcie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika ulegają usunięciu z serwisu poprzez wybranie przez użytkownika opcji usunięcia konta w serwisie. Funkcjonalność ta dostępnej jest po zalogowaniu się przez użytkownika. Czynność ta jest wykonywana przez użytkowników osobiście i potwierdzana przez administratora serwisu w ciągu 48 godzin.

D/ Informacje o kwotach zawieranych transakcji

Jeśli strony transakcji nie zastrzegą inaczej - informacje o zawieranych transakcjach przez serwis brokerdomen.pl będą ujawniane do publicznej wiadomości. W szczególności udostępnione zostaną informacje o cenach, za jakie domeny zostały sprzedane.

Par.7  Zależność funkcjonowania serwisu od możliwości technicznych

Właściciel zastrzega sobie prawo do czasowego lub bezterminowego zawieszenia funkcjonowania części lub całości serwisu z przyczyn niezależnych od siebie a spowodowanych awariami sprzętu, sieci Internet, kataklizmami,

 Par.8  Rozpatrywanie reklamacji

Reklamacje użytkowników będą rozpatrywane przez właściciela w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Reklamacje należy składać drogą mailową za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 Par.9  Zmiany regulaminu

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, jak też pozostałych regulaminów obowiązujących w serwisie, w dowolnym momencie. O zmianie regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani w momencie zalogowania się do serwisu bądź też wykonania czynności wymagającej akceptacji nowego regulaminu.

Par.10  Sprawy sporne

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polski a sądem właściwym do rozstrzygana wszelkich sporów pomiędzy stronami jest sąd właściwy rzeczowo dla siedziby DD sp. z o.o.

Warszawa 20.04.2010